Средно Училище Георги Бенковски - град Пазарджик

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА чл. 18, ал.1, т.8 и чл.79, ал.1, т.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Дата и час на публикуване: 2023-03-28 13:39:56
Статус: затворена

Процедурата на договаряне без предварително обявление е приложима към доставката на познавателни книжки, учебници и учебни помагала на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост.

Съгласно чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, когато сключва договори на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП и има само един поканен участник, възложителят може да не изпраща покана, като посочва необходимата информация за провеждане на процедурата в решението за нейното откриване и след влизането му в сила сключва договор за обществена поръчка.

В) Предмет на обществената поръчка. Място на изпълнение на предвидените доставки

 

Предмет на обществената поръчка е Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на ученици от 1 до 7 клас в СУ „Георги Бенковски” град Пазарджик за учебната 2023/2024г.

Индивидуален номер на процедурата: 0007178
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 45346.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 221120000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-03-28 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Юлиян Гацев
 • Телефон/и за контакт: 0898940916
Документи
 • ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

  Вид на документа: Обявление за предварителна информация - за публични възложители
  Дата и час на публикуване: 2023-03-28 13:41:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000219360197
  Удостоверено време: 28.03.2023 13:41:35
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2023 10:41:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори