Средно училище Христо Ботев - село Баните

Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за стола на СОУ "Христо Ботев" - с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян за подготовка на обяд на учениците от 1-ви до 12-ти клас на СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян

Дата и час на публикуване: 2015-03-24 02:38:43Последна промяна: 2015-03-24 02:38:31
АОП номер: 656031 Статус: затворена

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Средно общообразователно училище Христо Ботев, ул.Иван Вазов № 10,

лице за контакт: Пенчо Илиев Токучев, директор, България 4940, Баните, Тел.: 0887 081727, E-mail: soou_banite@abv.bg

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.soubanite.com. Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/soubanite-39

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя: Образование

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя: Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за стола на СОУ "Христо Ботев" - с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян за подготовка на обяд на учениците от 1-ви до 12-ти клас на СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение: Доставки Покупка Място на изпълнение: Складовете за хранителните продукти на ученическия стол на СОУ "Христо Ботев" - с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян Код NUTS: BG424

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката: Поръчката е насочена към избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за стола на СОУ "Христо Ботев" - с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян за приготвяне на обяд за нуждите на учениците от 1-ви до 12-ти клас на СОУ "Христо Ботев" - с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян

IІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000

Описание: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции: НЕ

ІІ. 1.9) Ще бъдат приемани варианти: НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката ІІ.2.1) Общо количество или обем: Броят на доставките на хранителните продукти ще е в зависимост от потребностите на училището, т.е. от броя на учениците, които през периода на договора ще се включат в обедното хранене.

Прогнозна стойност без ДДС: 75000 BGN

ІІ.2.2) Опции: НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката: Продължителност в месеци: 24 месеца

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева). Участниците внасят гаранцията за участие по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN: BG 29 STSA 93003176418701; BIG:STSABGSF; Банка ДСК - Баните. В основанието при внасяне на гаранцията в банката се вписва текстът: за участие в открита процедура по ЗОП за доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за приготвяне на обяд за нуждите на учениците от 1-ви до 12-ти клас на СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян - безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на СОУ "Христо Ботев" - с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян. При сключване на договора за доставка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се предоставя банкова гаранция в размер 1200.00 лв. (хиляда и двеста лева) която се внася в банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN: BG 29 STSA 93003176418701; BIG:STSABGSF; Банка ДСК - Баните. В основанието при внасяне на гаранцията в банката се вписва текстът: за изпълнение на договор за доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за приготвяне на обяд за нуждите на учениците от 1-ви до 12-ти клас на СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян - безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на СОУ "Христо Ботев" - с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, със срок на валидност, надвишаващ не по-малко от 30 дена срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат: Плащането се извършва по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 30 (тридесет) работни дни след представяне на фактурите и други съпроводителни документи (складови разписки и сертификати за годност и качество) в счетоводството на училището.

IІІ.2) Условия за участие ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата трябва да съдържа два отделни запечатани непрозначни и надписани плика, както следва

1.1. Плик №1 - „Документи за подбор" 1.1.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 1.1.2. При участник обединение, което не е търговско дружество, се представя копие от документа за създаването му; 1.1.3. Документ за гаранция за участие в процедурата по обществената поръчка; 1.1.4. Документ за закупена документация за участие в откритата процедура; 1.1.5. Доказателства за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника; 1.1.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника; 1.1.7. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (по образец към документацията); 1.1.8. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители (в офертата или на отделна бланка) и документите, свързани с тяхното участие; 1.1.9. Декларация от участника, че приема условията в проекта на договор; 1.1.10. Опис (списък) на документите по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 1.1.11. Проект за договор - подписан и подпечатан на всяка страница

1.2. Плик №2 - „Предлагана цена”. Този плик съдържа попълнена количествено-стойностна сметка в съответствие с Приложение №2 към настоящата документация, включваща видовете доставки, предвидени за изпълнение, съгласно изискванията на документацията за участие в настоящата процедура за един месец. ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1. Финансови отчети съгласно изискванията на Закона за счетоводството за 2012, 2013, 2014 г. 2. Справка - декларация за общия оборот на участника за 2012, 2013, 2014 г. и специфичния оборот, който се отнася до предмета на поръчката, т.е. оборота от дейност, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка съгласно Приложение № 3 към документацията. 3. Когато участникът е обединение, изпълнението на изискването по т.4.1. се доказва общо за обединението, като всеки един от участниците в обединението представя съответните изходящи от него документи, а съответните показатели на всеки член се сумират, като по този начин се получава общата стойност за участника Минимални изисквания: 1. Всеки частник трябва през последните три години (2012, 2013, 2014 г.) в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейнстта си, да е реализирал оборот, който се отнася до предмета на поръчката, не по малко от 70 000,00 лв. 2. В случай, че участникът е обединение се прима оборотът, реализиран от всички участници в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности Изискуеми документи и информация:

1. Документ за собственост или договор за наем за складова база или хранителен обект, както и Удостоверение от РЗИ или БАБХ за регистрация на хранителен обект по чл. 12 от Закона за храните. 2. Документ за собственост или договор за наем за МПС, чрез което ще се извършва доставката на хранителните продукти, и регистрация от РЗИ по реда на 3, ал.3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване на публичен регистър на обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринаромедицинската дейност и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004. 3. Списък на екипа, отговорен за изпълнение на обществената поръчка, придружен от трудови и/или граждански договори или други документи, удостоверяващи ангажираността на посочения екип за изпълнение на настоящата обществена поръчка, придружени с дипломи за завършено образование и/или други документи, удостоверяващи квалификацията на членовете на екипа (шофьор и снабдител). Минимални изисквания: 1. Всеки един от участниците трябва да притежава минимум една собствена или наета база, регистрана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на Закона за храните. 2. Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно собствено или наето транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ. 3. Всеки един от участниците следва да разполага с нает на трудов или граждански договор персонал за изпълнение на обществената поръчка, съставен от поне две лица, едното от които снабдител, а другото - шофьор за управление на превозното средство, с което ще се извършва доставката на хранителните продукти и хигиенните материали.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1) Вид процедура ІV.1.1) Вид процедура: Открита

V.2) Критерии за оценка на офертите ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите: Най-ниска цена

IV.3) Административна информация ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие: 23.04.2015 г. Час: 17:00

Платими документи НЕ

V.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18.05.2015 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие: Български

V.3.7) Срок на валидност на офертите Продължителност в месеци: 3 месеца

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите: Дата: 19.05.2015 г. Час: 14:00

Място: Сградата на СОУ "Христо Ботев" - с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участници или техническите упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", проект "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целоднавна организация на учебния процес" VI.3) Допълнителна информация

1. Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на следните изисквания: 1.1. Да са висококачествени и отговарящи на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 1.2. Качеството на стоката да бъде потвърдено със заводски сертификати и търговски документи; 1.3. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 1.4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 1.5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; 1.6. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 2. Доставки. 2.1. Участникът, определен за изпълнител, трябва да доставя хранителни продукти и хигиенни материали по предварителна заявка за седмицата (веднъж седмично след предварително уточняване за ден от седмицата) на следния адрес: СОУ «Христо Ботев» - с. Баните, Ученически стол, ул. Иван Вазов №10, между 13,00 и 14,00 часа. 2.2. Хранителните продукти, за които се изискват опаковка при доставка, да бъдат със съхранена такава, която да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики. 2.3. Хранителните продукти да се доставят при необходимите хигиенни изисквания и подходяща температура на превозното средство, което да бъде сертифицирано за тази цел.

VI.4) Процедури по обжалване VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: http://www.cpc.bg. VI.4.2) Подаване на жалби Съгласно чл.120 от ЗОП VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление: 23.03.2015 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000023
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Баните
Прогнозна стойност: 75000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-18 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Пенчо Илиев Токучев
 • Телефон/и за контакт: 03025 2272
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 09:57:52
 • Указание към участниците

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:29:57
 • Декларация по чл.47, ал.1

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:00
 • Декларация по чл.47, ал.2

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:03
 • Декларация по чл.47, ал.5

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:06
 • Декларация по чл.56, ал.1, т.8

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:08
 • Декларация за приемане на условията в проекта на договора

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:10
 • Декларация относно изпълнени договори

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:13
 • Количествено-стойностна сметка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:15
 • Оферта

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:17
 • Сведения за кандидата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:20
 • Проект на договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:22
 • Справка относно оборота

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:24
 • Техническа оферта

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:27
 • Ценова оферта

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 10:30:29