СУ Св. Климент Охридски - град Аксаково

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронни учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I-VII клас и помагала за I-XII клас в СУ „Свети Климент Охридски“ гр. Аксаково за учебната 2021/2022 година по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2021-04-01 15:18:56
ID номер: 03275-2021-0001 Статус: отворена

Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал. 1, т. 3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗАПСП. Съгласно чл. 18, ал. 1 от същия закон, авторът има от изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателни книжки и учебници, които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09-88/06.01.2021 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2021/2022 година. Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в училище. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2021/2022 г. от учителите, съгласуван от Обществения съвет (Протокол № 3 от 22.03.2021 г.) при СУ "Свети Климент Охридски" - Аксаково.

Индивидуален номер на процедурата: 0006743
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Аксаково
Прогнозна стойност: 38000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-11 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Илко Илиев
  • Телефон/и за контакт: 0884466736, 0884466468