Софийска математическа гимназия Паисий Хилендарски София

„Извършване на строително-ремонтни работи и доставка на оборудване за нуждите на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” по две обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2016-04-08 15:58:01Последна промяна: 2016-08-18 15:25:58
АОП номер: 02889-2016-0001 Статус: приключена

"Извършване на строително-ремонтни работи и доставка на оборудване за нуждите на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" по две обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Извършване на строително-ремонтни работи в класни стаи и общи помещения"
 • Обособена позиция № 2: "Доставка и монтаж на оборудване за класни стаи"

Индивидуален номер на процедурата: 0000639
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 416100.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45400000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-09 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антони Стоянов, Антоанета Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 0884801460, 0889233118
Документи
 • Решение за публикуване номер: 378 от 08/04/2016 за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 17:26:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046024274
  Удостоверено време: 08.04.2016 17:26:00
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2016 14:26:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 17:26:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046024279
  Удостоверено време: 08.04.2016 17:26:06
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2016 14:26:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 17:26:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046024283
  Удостоверено време: 08.04.2016 17:26:11
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2016 14:26:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларации

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 17:26:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046024285
  Удостоверено време: 08.04.2016 17:26:14
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2016 14:26:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 17:26:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046024290
  Удостоверено време: 08.04.2016 17:26:24
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2016 14:26:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествено-стойностна сметка - Обособена позиция № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 17:26:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046024293
  Удостоверено време: 08.04.2016 17:26:28
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2016 14:26:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествено-стойностна сметка - Обособена позиция № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 17:26:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046024294
  Удостоверено време: 08.04.2016 17:26:34
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2016 14:26:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за отпределяне на комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 16:39:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047057734
  Удостоверено време: 13.05.2016 16:39:34
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2016 13:39:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • П Р О Т О К О Л №1 ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед № 439/10.05.2016 г. на Директора на СМГ „Паисий Хилендарски“, за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи и доставка на оборудване за нуждите на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително-ремонтни работи в класни стаи и общи помещения“ и Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на оборудване за класни стаи“ обявена с Решение № 378 от 08.04.2016 г. и публикувана в РОП АОП № 02889-2016-0001

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 09:42:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047490446
  Удостоверено време: 27.05.2016 09:42:22
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2016 06:42:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отваряне и оповестяване на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-14 12:25:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048194010
  Удостоверено време: 14.06.2016 12:25:29
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2016 09:25:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2, относно дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-21 13:00:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048535666
  Удостоверено време: 21.06.2016 13:00:11
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2016 10:00:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 4, относно дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-21 13:00:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048535675
  Удостоверено време: 21.06.2016 13:00:15
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2016 10:00:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-06-21 13:00:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048535678
  Удостоверено време: 21.06.2016 13:00:19
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2016 10:00:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 16:50:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049453952
  Удостоверено време: 12.07.2016 16:50:20
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2016 13:50:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Жалба от "НАД ДИЗАЙН" ЕООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 11:28:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050075281
  Удостоверено време: 02.08.2016 11:28:18
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2016 08:28:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разпореждане № РоткЗОП-245/28.07.2016 г. на Председателя на КЗК

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 11:34:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050075490
  Удостоверено време: 02.08.2016 11:34:15
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2016 08:34:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за „Извършване на строително-ремонтни работи и доставка на оборудване за нуждите на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” по обособена позиция № 1: „Извършване на строително-ремонтни работи в класни стаи и общи помещения“

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-08 11:50:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050249271
  Удостоверено време: 08.08.2016 11:50:43
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2016 08:50:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура 0000004228 авансово плащане по договор 1

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-08 12:00:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050249671
  Удостоверено време: 08.08.2016 12:00:54
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2016 09:00:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Платежно нареждане авансова вноска

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-08 16:22:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050259408
  Удостоверено време: 08.08.2016 16:22:20
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2016 13:22:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение,предлагана цена

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-08 16:29:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050259744
  Удостоверено време: 08.08.2016 16:29:53
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2016 13:29:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Междинно плащане по договор 1

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-18 11:41:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050556566
  Удостоверено време: 18.08.2016 11:41:41
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2016 08:41:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за "Доставка и монтаж на оборудване за класни стаи"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-18 15:51:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050565528
  Удостоверено време: 18.08.2016 15:51:28
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2016 12:51:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение, предлагана цена

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-18 15:53:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050565613
  Удостоверено време: 18.08.2016 15:53:47
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2016 12:53:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура № 0000001976, платежно нареждане

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-18 15:57:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050565732
  Удостоверено време: 18.08.2016 15:57:16
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2016 12:57:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор за "Извършване на строително-ремонтни работи"

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-18 16:08:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050566177
  Удостоверено време: 18.08.2016 16:08:29
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2016 13:08:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор за "Доставка и монтаж на оборудване за класни стаи"

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-16 11:09:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052177740
  Удостоверено време: 16.09.2016 11:09:25
  Удостоверено време по UTC: 16.09.2016 08:09:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура № 0000004313, платежно нареждане

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-16 11:14:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052178124
  Удостоверено време: 16.09.2016 11:14:28
  Удостоверено време по UTC: 16.09.2016 08:14:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателно плащане по договор за „Извършване на строително-ремонтни работи"

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-16 12:22:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052182765
  Удостоверено време: 16.09.2016 12:22:08
  Удостоверено време по UTC: 16.09.2016 09:22:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателно плащане по договор за "Доставка и монтаж на оборудване за класни стаи"

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 09:38:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072672966
  Удостоверено време: 24.07.2017 09:38:48
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 06:38:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор № 1

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 09:48:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072673379
  Удостоверено време: 24.07.2017 09:48:31
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 06:48:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор № 2

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 09:55:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072673644
  Удостоверено време: 24.07.2017 09:55:51
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 06:55:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори