Община Сливница

„Изготвяне на инвестиционен проект, фаза „Технически проект“ за обект „Обновяване на градски пространства – Централен площад „ гр. Сливница“

Дата и час на публикуване: 2018-06-28 17:08:25Последна промяна: 2018-06-28 17:08:14
ID номер: 9077869 Статус: приключена

1. Предмет и цел на обществената поръчка - ОБЕКТ на настоящата поръчка е изработване на технически проект и КСС на следния обект/проектно предложение:

- „Обновяване на градски пространства – Централен площад „   гр. Сливница“

 

1.1. Описание на обекта:

Изработване на технически проект и КСС за обект (проектно предложение) „Обновяване на градски пространства – Централен площад „   гр. Сливница“

1.2. Описание на целите и дейностите, включващи се в обхвата на обществената поръчка:

Целта на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, който да изготви  технически проект в пълен обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки за гореописания обект.

Индивидуален номер на процедурата: 0003884
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливница
Прогнозна стойност: 24800.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71240000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Радостин Ялъмов
  • Телефон/и за контакт: 0727 42354
Документи