Община Сливница

Съхраняване и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Сливница, както и всички междинни операции по депониране на същите

Дата и час на публикуване: 2018-12-05 09:06:23Последна промяна: 2018-12-05 09:06:14
АОП номер: 00846-2018-0004 Статус: възложена

Мотивите за избор на процедурата са свързани със защита на изключителни права. Съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, с Националната програма по управление на отпадъците, се определят районите, включващи общините, които ползват общо регионално депо. В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г., община Сливница попада в регион Костинброд, формиран от общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман и е определена да депонира отпадъците си на регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Костинброд. Съгласно разпоредбите на чл. 19б от ЗУО  на 10.05.2010 г. е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион  Костинброд, включващо общините Костинброд, Божурище, Драгоман, Годеч, Своге и Сливница. В съотвествие с чл. 19а от ЗУО и съгласно чл. 6 (1) на вътрешните правила за работа на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд, регионалната система за управление на отпадъците се състои от регионално депо на територията на община Костинброд, финансирано  чрез публично - частно партньорство, претоварна станция, включително изнсталация за кмпостиране на територията на община Своге, включена за финансиране по ОПОС и други съоръжения за третиране на отпадъците, за чието изграждане е взето решение от общото събрание. Собственик и оператор на изграденото регионално депо на територията на община Костинброд е "КОСТИНБРОД ЕКО" АД, ЕИК: 200609341 с акционери "Енвайранментал проджект мениджмънт" АД и Община Костинброд.  Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 на ЗООС е нормативно регулирана дейност, за която в законодателството е въведен специален разрешителен режим. Разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗООС предвижда тези дейности да се разрешават след издаването на комплексно разрешително съгласно разпоредбите на глава 7 "Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване" от ЗООС. По определението на пар. 1, т. 39 от Доп. разпоредби на ЗООС, комплексното разрешително е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на Глава 7 от същия закон. Производството по издаване на комплексно разрешително е регламентирано в чл. 117 и сл. от ЗООС и в НУРИКР. Издаването на комплексно разрешително се извършва от Министъра на колната среда и водите, по заявление на оператора на инсталацията и съоръжението. Допълнителната разпоредба на пар. 1, т. 43 от ЗООС определя като "оператор" физическото или юридическото лице, което е собственик на дадено предприятие, съоръжение и/или инсталация или осъществява контрол върху тяхната експлоатация. Съгласно Комплексно разрешително № 399-НО/2010 г., издадено на основание чл. 120 от ЗООС, чл. 11, ал. 1 от НУРИКР и Решение № 442/СО-1069/11.10.2011 г. на Министъра на околната среда и водите, оператор на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман" е "КОСТИНБРОД ЕКО" АД, с ЕИК: 200609341. Промишлената дейност, за изпълнението на която е издадено Комплексно разрешително № 399-НО/2010 г. е посочена в т. 5.4 от приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС-депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощия или с общ капацитет на 25000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци. "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман", са в местността "Гоняреви падини", землището на с. Богьовци, община Костинброд и е единственото, което община Сливница може да използва за дейности по управление на отпадъците.

I. Изисквания по изпълнението на поръчката: 1. Участникът има право да представи само една оферта; 2. При подготовката на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя; 3. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са заверени /когато са копия/ с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат; 4. Всички документи свързани с предложението трябва да бъдат на български език; 
II. Съдържание на офертата: 1. ЕЕДОП – Образец № 1; 2. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 2; 3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 3; 4. Ценово предложение - Образец № 4; 
УЧАСТНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДСТАВИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ПЛЪТНА, ЗАПЕЧАТАНА ОПАКОВКА, НА КОЯТО ДА Е ПОСОЧЕНО НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТИКА, ТЕЛЕФОН, ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ПОРЪЧКАТА, ПО КОЯТО СЕ УЧАСТВА, КАКТО И НАИМЕНОВАНИЕТО И АДРЕСА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. IV. Място и дата за провеждане на преговорите: Гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1, ет.3, Заседателна зала, 14:00 ч., 14.12.2018 г. V. Други изисквания по преценка на възложителя Срок за подаване на оферта: 12.12.2018 г., 16:55 ч., деловодство на община Сливница.

Индивидуален номер на процедурата: 0004430
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливница
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90500000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-12 16:55:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Албена Стоилкова
 • Телефон/и за контакт: 0727 42354; 0889 919798
Документи
 • Образци и техническа спецификация

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 09:06:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093194151
  Удостоверено време: 05.12.2018 09:06:08
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 07:06:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 09:06:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093194153
  Удостоверено време: 05.12.2018 09:06:11
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 07:06:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията!

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-28 15:10:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094802010
  Удостоверено време: 28.01.2019 15:10:46
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2019 13:10:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията!

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-28 15:10:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094802013
  Удостоверено време: 28.01.2019 15:10:49
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2019 13:10:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори