Община Сливница

„Закупуване, доставка и монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране, разположена на територията на община Сливница“

Дата и час на публикуване: 2020-12-30 14:42:04Последна промяна: 2020-12-30 14:41:56
Статус: отворена

Закупуване, доставка и монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране, разположена на територията на община Сливница по проект BG16M1OP002-2.002-0009 “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци  на територията на РСУО Костинброд“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.
 
 Обособена позиция № 1: Доставка на мобилно барабанно сито и мобилен шредер“
Обособена позиция № 2: „Доставка на челен товарач за нуждите на инсталация за компостиране на зелени отпадъци“
Обособена позиция № 3:  „Доставка, монтаж и пуск на автомобилна везна за нуждите на инсталация за компостиране на зелени отпадъци“
Обособена позиция № 4: „Доставка, монтаж и пуск на бариера за нуждите на инсталация за компостиране на зелени отпадъци“
Обособена позиция № 5: „Доставка, монтаж и пуск на автоматична пароструйка за измиване на сметосъбиращи коли с представка за препарат за безконтактно измиване“

Индивидуален номер на процедурата: 0006624
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливница
Прогнозна стойност: 281735.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 43300000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-02-04 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Радостин Ялъмов
  • Телефон/и за контакт: +359 727-42354
Документи