Община Сливница

„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект "Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Сливница", вкл. съпътстващата инфраструктура“.

Дата и час на публикуване: 2019-08-12 15:35:28Последна промяна: 2019-08-12 15:19:54
АОП номер: 00846-2019-0008 Статус: прекратена

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности:

1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП, избраната Технология и Генплан, в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. При изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани конкретните вид, форма, конструкция, технически характеристики, оборудване и съоръжения, без да се променя технологичното им предназначение с оглед гарантирането на търсения ефект.

Работният проект ще отговаря на:

- Наредба 4 от 21 май 2001 г.

- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

- Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- Съответните общински наредби за управление на отпадъците по чл. 22, ал. 1 от ЗУО.

Изготвените проекти подлежат на съгласуване с всички заинтересовани експлоатационни дружества. Работният проект ще съдържа количествени и количествено-стойностни сметки за всеки етап, фаза и подобект, които ще бъдат изградени и/или реконструирани в рамките на проекта.

След финализиране на Работния проект ще се изготви Комплексен доклад за съответствието и съгласуване на проекта със съответните институции, на която база ще бъде издадено Разрешение за строеж. С издаването на РС ще стартират следващите две под дейности: извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор.

2. Извършване на СМР

СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци.

Ще бъдат извършени СМР с обхват всички дейности, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събран зелен отпадък от общините Сливница и Драгоман, съгласно изготвения Работен проект.

Избраният изпълнител ще изгради инсталацията, съобразявайки се с изготвения Работен проект, избраната Технология, описаните и остойностени видове СМР в количествените и количествено-стойностни сметки.

В изпълнение на тази поддейност ще бъдат извършени и строително - монтажните работи с обхват всички дейности свързани с изграждане и на съпътстваща инфраструктура, необходима за въвеждане на обекта в експлоатация и осигуряване на нормалното функциониране на инсталацията, а именно: довеждащ колектор, обслужващ водопровод, външно ел. захранване и довеждащ път, разположени в имот № 67372.92.306 Заповед № 66-01-78/21.11.2017 г. 

3. Осъществяване на авторски надзор

Съгласно действащото законодателство не може да стартират строително - монтажните работи без авторския надзор, който следи стриктно по време да строителството изпълнението на работния проект. Авторския надзор се подписва в заповедите в Заповедната книга на строежа, както и съгласува и подписва всички документ свързани с изпълнение или при необходимост - изменение на първоначално изготвения работен проект.

4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване, съгласно представеното Прединвестиционно проучване, вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите. Разходите за обучение на персонала са относими към перо СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и оборудване за компостираща инсталацията.

Индивидуален номер на процедурата: 0005236
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливница
Прогнозна стойност: 1104840.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-12 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Радостин Ялъмов
 • Телефон/и за контакт: +359 727-42354
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 15:35:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106739094
  Удостоверено време: 12.08.2019 15:35:36
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 12:35:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 15:35:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106739101
  Удостоверено време: 12.08.2019 15:35:39
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 12:35:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 15:35:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106739103
  Удостоверено време: 12.08.2019 15:35:43
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 12:35:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 15:35:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106739106
  Удостоверено време: 12.08.2019 15:35:46
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 12:35:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 15:35:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106739108
  Удостоверено време: 12.08.2019 15:35:49
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 12:35:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 17:24:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106744584
  Удостоверено време: 12.08.2019 17:24:20
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 14:24:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 17:28:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106744669
  Удостоверено време: 12.08.2019 17:28:04
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 14:28:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПИП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-08-14 17:05:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106820735
  Удостоверено време: 14.08.2019 17:05:56
  Удостоверено време по UTC: 14.08.2019 14:05:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПУП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-08-14 17:07:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106820775
  Удостоверено време: 14.08.2019 17:07:12
  Удостоверено време по UTC: 14.08.2019 14:07:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на цени

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 09:58:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108889279
  Удостоверено време: 17.09.2019 09:58:34
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 06:58:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-24 15:55:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109340166
  Удостоверено време: 24.09.2019 15:55:38
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2019 12:55:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-24 16:02:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109340761
  Удостоверено време: 24.09.2019 16:02:23
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2019 13:02:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-24 16:02:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109340765
  Удостоверено време: 24.09.2019 16:02:27
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2019 13:02:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-25 12:26:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109382911
  Удостоверено време: 25.09.2019 12:26:30
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2019 09:26:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-25 12:27:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109382938
  Удостоверено време: 25.09.2019 12:27:03
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2019 09:27:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор част 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-30 11:57:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111433409
  Удостоверено време: 30.10.2019 11:57:37
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2019 09:57:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор част 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-30 11:59:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111433535
  Удостоверено време: 30.10.2019 11:59:40
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2019 09:59:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-30 12:14:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111434445
  Удостоверено време: 30.10.2019 12:14:40
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2019 10:14:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-10-30 12:14:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111434447
  Удостоверено време: 30.10.2019 12:14:45
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2019 10:14:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-10-30 12:14:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111434453
  Удостоверено време: 30.10.2019 12:14:49
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2019 10:14:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 18:34:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111771789
  Удостоверено време: 04.11.2019 18:34:41
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 16:34:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение за прекратяване на договор

  Вид на документа: Прекратяване на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-14 12:09:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123862893
  Удостоверено време: 14.05.2020 12:09:21
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2020 09:09:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-05-14 12:09:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123862928
  Удостоверено време: 14.05.2020 12:09:51
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2020 09:09:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори