Община Ситово

„Доставка на хранителни продукти за „Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот” – Домашен социален патронаж. Обществена трапезария. Стол”, финансирани от бюджета на Община Ситово по обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 2019-08-06 19:09:32Последна промяна: 2019-11-11 16:53:01
АОП номер: 00630-2019-0010 Статус: приключена

„Доставка на хранителни продукти за „Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот” – Домашен социален патронаж. Обществена трапезария. Стол”, финансирани от бюджета на Община Ситово по обособени позиции"

Индивидуален номер на процедурата: 0005252
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 240000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-30 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Татяна Христова
  • Телефон/и за контакт: 086882213
Документи