Община Ситово

Доставка на МПС- та и селскостопански прикачен инвентар за нуждите на Община Ситово по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 19:37:33
АОП номер: 00630-2019-0007 Статус: приключена

Настоящата об;ествена поръчка е раделена на четири обособени позиции: Обособена позиция №1 - Доставка чрез покупка на един брой високопроходим автомобил 4х4 - втора употреба; Обособена позиция №2 - Доставка чрез покупка на  един брой лек автомобил -втора употреба; Обособена  позиция №3 - Доставка чрез покупка на един брой нов трактор и Обособена позиция №4 - Доставка чрез покупка на два броя нов селскостопански инвентар - мулчер. Участниците могат да подават оферта и за четирите обособени позиции. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005132
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 84166.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-31 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Татяна Христова
  • Телефон/и за контакт: 086 882213
Документи