Община Ситово

„Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2019-06-28 15:00:04Последна промяна: 2019-06-28 14:59:56
АОП номер: 00630-2019-0005 Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка е с предмет "Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции". Поръчката е разелена на десет обособени позиции. Всеки участник може да подава оферта за една, за няколко или за всичките десет на брой обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0005087
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 122872.85 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 4500000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Татяна Христова
  • Телефон/и за контакт: 086 882213
Документи