Община Ситово

"Доставка на вода за питейнобитови нужди и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на Община Ситово и второстепенните й разпоредители"

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:28:56Последна промяна: 2019-02-28 15:28:22
АОП номер: 00630-2019-0002 Статус: възложена

Община Ситово обявява процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП с предмет: "Доставка на вода за питейнобитови нужди и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на Община Ситово и второстепенните й разпоредители" за срок от две години. Прогнозното количество вода, което ще се доставя е 6100 кубици +/-15%.

Индивидуален номер на процедурата: 0004722
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 14000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 41110000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Татяна Христова
  • Телефон/и за контакт: 086 882213
Документи