Община Ситово

"Доставка на вода за питейнобитови нужди и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на Община Ситово и второстепенните й разпоредители"

Дата и час на публикуване: 2017-03-06 15:32:37Последна промяна: 2017-03-06 15:32:19
АОП номер: 00630-2017-0001 Статус: възложена

Община Ситово ще проведе процедура на договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП с предмет: "Доставка на вода за питейнобитови нужди и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на Община Ситово и второстепенните й разпоредители" за срок от две години /двадесет и четири месеца/ считано от датата на сключване на договора.Прогнозното количество вода, което ще се доставя е 6100 кубици +/- 15%.

Индивидуален номер на процедурата: 0002065
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 14000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 41110000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Татяна Христова
  • Телефон/и за контакт: 086 882213
Документи