Севлиевогаз 2000 АД

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: за обект: „Довеждащ разпределителен газопровод до Вилна зона (ВЗ) „Хоталич“, м. Крушевски баир, гр. Севлиево и газоразпределителна мрежа във ВЗ „Хоталич““; Обособена позиция № 2: за обект: „Газоразпределителна мрежа във ВЗ „Севлиевски лозя““

Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:13:07
Статус: възложена

Предмет на поръчката е оценяване на съответствието на инвестиционните проекти за два обекта със съществените изисквания към тях съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за тези енергийни обекти и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ. Целта е да бъде избран независим строителен надзор (консултант), на когото „Севлиевогаз-2000“ АД да възложи изпълнението на изброените дейности. Дейностите следва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, неразделна част от настоящата обява. Общата прогнозна стойност на дейностите по строителен надзор е 20600 лв. без ДДС, като срока за изпълнение на поръчката е до реализирането на възложеното строителство за строежа предмет на обособената позиция.

Индивидуален номер на процедурата: 0005990
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 20600.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-21 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Анетка Брайкова
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:42:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117961823
  Удостоверено време: 11.02.2020 16:42:23
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2020 14:42:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:42:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117961828
  Удостоверено време: 11.02.2020 16:42:27
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2020 14:42:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:42:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117961831
  Удостоверено време: 11.02.2020 16:42:32
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2020 14:42:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:42:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117961836
  Удостоверено време: 11.02.2020 16:42:35
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2020 14:42:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:42:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117961843
  Удостоверено време: 11.02.2020 16:42:39
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2020 14:42:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-10 09:49:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119827819
  Удостоверено време: 10.03.2020 09:49:12
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2020 07:49:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работа на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-10 09:49:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119827804
  Удостоверено време: 10.03.2020 09:49:06
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2020 07:49:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:28:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979436
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:28:47
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:28:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-06 13:28:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121382701
  Удостоверено време: 06.04.2020 13:28:54
  Удостоверено време по UTC: 06.04.2020 10:28:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-10 16:09:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121804551
  Удостоверено време: 10.04.2020 16:09:01
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2020 13:09:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори