Севлиевогаз 2000 АД

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Севлиевогаз 2000 АД по четири обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №4: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица, вкл. Отговорност на дейността“; Обособена позиция № 8: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)”; Обособена позиция №9: Застраховка „Гражданска отговорност“ по ОРЗД Обособена позиция №10: Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по ЗУТ;

Дата и час на публикуване: 2020-02-04 12:46:09
Статус: прекратена

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Севлиевогаз 2000 АД по четири обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция №4: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица, вкл. Отговорност на дейността“;

Обособена позиция № 8: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор, или Управител, или Прокурист на Дружеството)”;

Обособена позиция №9: Застраховка „Гражданска отговорност“ по ОРЗД

Обособена позиция №10: Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по ЗУТ;

Индивидуален номер на процедурата: 0005949
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 7382.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-14 00:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Смилена Пенчева
  • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи