Севлиевогаз 2000 АД

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД по десет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-12-20 11:31:23
Статус: възложена

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД по десет обособени позиции: Обособена позиция №1 Застраховка „Имущество”; Обособена позиция 2: Застраховка „Отговорност на работодателя“; Обособена позиция 3: Задължителна застраховка „Трудова злополука“; Обособена позиция 4: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”; Обособена позиция 5: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Обособена позиция 5: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Обособена позиция 6: Застраховка „Каско на МПС”; Обособена позиция 7: Застраховка „Живот за доживяване на определена възраст(срок)“ /„Рента“; Обособена позиция №8: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор); Обособена позиция № 9 Застраховка „Гражданска отговорност“ по ОРЗД; Обособена позиция №10 Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по ЗУТ

Индивидуален номер на процедурата: 0005838
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 29887.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-17 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Смилена Пенчева
  • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи