Севлиевогаз 2000 АД

Доставка чрез покупка при условията на 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг на един брой неупотребяван автомобил N 1 за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Дата и час на публикуване: 2018-07-27 15:00:54
Статус: възложена

Предмет на поръчката е „доставка“, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Цели се да бъде избран независим изпълнител, на когото „Севлиевогаз-2000“ АД да възложи изпълнението на доставка чрез покупка при условията на 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг на един брой неупотребяван автомобил N 1. Автомобилът следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, неразделна част от настоящата покана.

Индивидуален номер на процедурата: 0003983
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Смилена Пенчева
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-07-27 15:03:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088893755
  Удостоверено време: 27.07.2018 15:03:57
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2018 12:03:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-27 15:04:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088893757
  Удостоверено време: 27.07.2018 15:04:01
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2018 12:04:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-27 15:04:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088893765
  Удостоверено време: 27.07.2018 15:04:05
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2018 12:04:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-15 16:19:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089986268
  Удостоверено време: 15.08.2018 16:19:20
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2018 13:19:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-18 16:04:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090862950
  Удостоверено време: 18.09.2018 16:04:22
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2018 13:04:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори