Севлиевогаз 2000 АД

„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево“ по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-04-28 08:50:00
Статус: приключена

Дружеството възнамерява да възложи следното строителство:
1. Обособена позиция № 1 „Изграждане на довеждащ разпределителен газопровод до ВЗ „Хоталич“ и газоразпределителна мрежа във ВЗ „Хоталич“, гр. Севлиево“
2. Обособена позиция № 2 „Изграждане на газоразпределителна мрежа в с. Горна Росица – ІІІ етап“

Индивидуален номер на процедурата: 0006266
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 950000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231221
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-28 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Анетка Брайкова
  • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи