Севлиевогаз 2000 АД

„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево до края на регулаторен период 2015-2019 г.“

Дата и час на публикуване: 2018-07-20 08:02:08
Статус: приключена

„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево до края на регулаторен период 2015-2019 г.“

Индивидуален номер на процедурата: 0003957
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 400000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231221
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Анетка Брайкова
  • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи