Севлиевогаз 2000 АД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: приключена

„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево“ по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-28 08:50:00
статус: приключена

„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево до края на регулаторен период 2015-2019 г.“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 08:02:08
статус: приключена

„Доставка на 4 /четири/броя употребявани автомобили чрез 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД, разделена на три

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-13 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-21 08:41:47