ВИК БЯЛА СЕВЛИЕВО

Доставка на горива за МПС и за отопление на сгради: бензин А-95 Н, дизелово гориво, газ - пропан-бутан за нуждите на автомобилния парк на "БЯЛА" ЕООД гр.Севлиево и дизелово гориво за отопление.

Дата и час на публикуване: 2017-04-26 16:51:06Последна промяна: 2017-04-26 16:50:37
АОП номер: 00704-2017-0002 Статус: възложена

Доставка на горива за МПС и за отопление на сгради за нуждите на "БЯЛА" ЕООД - гр. Севлиево, включваща доставка на: първа обособена позиция - горива за моторните превозни средства и за отопление на сгради - бензин безоловен А 95-Н, дизелово моторно гориво и газ пропан - бутан; втора обособена позиция - дизелово гориво за отопление.

Индивидуален номер на процедурата: 0002248
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 120000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09122000, 09132100, 09134200,09135100
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Огнян Ангелов Гоцов
  • Телефон/и за контакт: 0675 33554
Документи