Община Пловдив северен

„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета на територията на Община Пловдив- район Северен ”

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 13:52:03Последна промяна: 2020-03-26 13:51:52
Статус: възложена

Изграждане на нови или основно обновяване на съществуващите площадки за игра и спорт на открито в съответствие с действащата в страната нормативна уредба и осигуряване на условия за тяхната безопасна експлоатация. Изготвянето на работните инвестиционни проекти ще става на базата на идейните решения на изпълнителя, които същият е длъжен да изработи за всеки конкретен обект и да предостави на възложителя за съгласуване и одобрение преди сключването на договорите по рамковото споразумение. Видът и количествата на предвидените СМР, съоръжения и оборудване, предложени за съгласуване и одобрение от изпълнителя, чрез идейните решения ще се определят за всеки обект поотделно на базата на писмено задание на възложителя, съобразено с предвидените средства по бюджета на Община Пловдив- район Северен, етапа на реализиране на инвестиционната програма на общината и спецификите на конкретния обект.

Индивидуален номер на процедурата: 0006183
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 270000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 37535200, 45236210, 71220000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-09 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Стоянка Кузманова
Документи