Община Пловдив северен

“Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания на територията на район „Северен”– община Пловдив, във връзка с изпълнение на проект: BG05M9OP001-2.002-0223-C001 „Услуги за по-добър живот”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси””

Дата и час на публикуване: 2016-07-04 14:31:28Последна промяна: 2016-07-04 14:22:47
ID номер: 9054040 Статус: възложена

Доставка на специализирано транспортно средство 

Индивидуален номер на процедурата: 0001025
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 65000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-13 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Белова
  • Телефон/и за контакт: 032901167
Документи