Община Пловдив северен

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и една детска кухня на територията на община Пловдив- район Северен, по пет обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2020-03-20 15:32:44Последна промяна: 2020-04-27 13:53:37
Статус: затворена

 

С настоящата поръчка се възлагат периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЙОН

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

Детска ясла Мечо пух

СЕВЕРЕН

бул Дунав 69

тел. 96 25 61

Детска ясла Дребосъчета

СЕВЕРЕН

Ул. Победа 2

тел. 95 29 27

Детска ясла Палечка

СЕВЕРЕН

ул. Ген, Кутузов 4

тел. 951680

Детска млечна кухня

СЕВЕРЕН

бул.Марица 51

тел. 95 45 73

 

Доставките следва да се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба № 2 от 07.03.2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детски заведенияи детските кухни; Наредба № 8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на земеделието, храните и горите, както и всички нормативни изисквания на националното и европейското законодателство.

 

Обособени позиции:

ОП № 1 "Доставка на хляб"

ОП № 2 "Доставка на пресни плодове и зеленчуци"

ОП № 3 "Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти"

ОП № 4 "Доставка на мляко и млечни хранителни продукти"

ОП № 5 "Доставка на месо и месни хранителни продукти, яйца и риба"

Индивидуален номер на процедурата: 0006145
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 269916.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Стоянка Кузманова
  • Телефон/и за контакт: +359 32901167
Документи