Община Пловдив северен

“Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Северен”, Община Пловдив”

Дата и час на публикуване: 2018-03-30 16:03:49Последна промяна: 2018-03-30 15:17:49
АОП номер: 01248-2018-0001 Статус: възложена

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: “Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Северен”, Община Пловдив”. Предметът на настоящата обществена поръчка има за цел реализиране на дейности, свързани с подобряване инфраструктурата и благоустрояване на улиците на район „Северен”, Община Пловдив. Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи с цел подобряване на пътните настилки по улиците в район „Северен”, Община Пловдив. Очаквани резултати: •подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на пътните настилки; •осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Индивидуален номер на процедурата: 0003591
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 1250000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
  • Телефон/и за контакт: 032/901167
Документи