СБПЛР Панчарево

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 18000 /осемнадесет хиляди/ литра (+;- 20%).

Дата и час на публикуване: 2022-09-29 15:13:19
АОП номер: 01755-2022-0001 Статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 18000 /осемнадесет хиляди/ литра (+; - 20%).

Индивидуален номер на процедурата: 0007120
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 39000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Андрей Андреев
  • Телефон/и за контакт: +359 888685493
Документи