СБПЛР Панчарево

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 20000(двадесет хиляди)литра(+;- 20%).

Дата и час на публикуване: 2020-09-25 16:17:40
АОП номер: 01755-2020-0001 Статус: приключена

Борсова сделка

Индивидуален номер на процедурата: 0006547
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 30140.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Андрей Андреев
  • Телефон/и за контакт: 0888685493
Документи