СБПЛР-ПАНЧАРЕВО ЕООД

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР "Панчарево" ЕООД - 20000(двадесет хиляди) литра (+;-20%)

Дата и час на публикуване: 2018-08-20 15:57:44
АОП номер: 01755-2018-0001 Статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР "Панчарево" ЕООД - 20000(двадесет хиляди) литра (+;-20%)

Индивидуален номер на процедурата: 0004075
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 37700.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Андрей Андреев
  • Телефон/и за контакт: 0888685493
Документи