СБПЛР-ПАНЧАРЕВО ЕООД

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР Панчарево ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)

Дата и час на публикуване: 2017-08-04 11:20:50
АОП номер: 01755-2017-0001 Статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР Панчарево ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)

Индивидуален номер на процедурата: 0002653
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 33400.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Андрей Иванов Андреев
Документи