СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

„Изпълнение на основни и текущи ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти на сградния фонд и материалната база на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД“ за период от 36 месеца

Дата и час на публикуване: 2020-03-20 12:40:13Последна промяна: 2020-03-20 12:23:38
Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка включва:

а) изпълнение на строителство, включващо:

а.1) текущи ремонти на сгради

а.2) аварийно-възстановителни работи, които целят незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации;

б) доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, необходими за изпълнение на строителството;

в) отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ.

Строително-монтажните работи и строително-ремонтните работи се извършват при необходимост, по конкретно възлагане от Възложителя

Индивидуален номер на процедурата: 0006142
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 190000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-31 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Теодора Иванова
  • Телефон/и за контакт: 082 813962
Документи