СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

”Доставка на лекарствени продукти 2019г.-2020г.”

Дата и час на публикуване: 2019-07-19 12:50:05Последна промяна: 2019-07-19 12:49:33
АОП номер: 00766-2019-0001 Статус: приключена

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по две обособени позиции, по приложена спецификация. В спецификацията - Таблица № 1 във формат Excel са посочени лекарствените продукти, изписани по анатомотерапевтичен код (АТС-код), международно непатентно наименование, лекарствена форма, количество на активно вещество, окончателна опаковка, мярка. Поръчката съдържа две обособени позиция с   номенклатурни единици, включени в ПЛС – Приложение 2 и извън ПЛС, в  съответствие с разпоредбата на чл.30 от ППЗОП .

Индивидуален номер на процедурата: 0005148
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 279200.45 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-09 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Теодора Иванова
  • Телефон/и за контакт: 082 813962
Документи