СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

”Доставка на лекарствени продукти за 2018г.-2019г.”

Дата и час на публикуване: 2018-06-14 13:55:21Последна промяна: 2018-06-14 13:54:38
Статус: приключена

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки - лекарствени продукти, осъществявана чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за стационарните пациентите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по две обособени позиции, по приложена спецификация. В спецификацията - Таблица № 1 във формат Excelса посочени лекарствените продукти, изписани по анатомотерапевтичен код (АТС-код), международно непатентно наименование, лекарствена форма,количество на активно вещество, окончателна опаковка, мярка. Поръчката съдържа две обособени позиция с   номенклатурни единици, включени в ПЛС – Приложение 2 и извън ПЛС, в  съответствие с разпоредбата на чл.30 от ППЗОП.

Възложителят предоставя възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.

Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката, за една, няколко или всички номенклатури в едната обособена позиция или за двете обособени позиции. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособена позиция, не е основание за отстраняване на участника от процедурата.

Индивидуален номер на процедурата: 0003834
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Теодора Иванова
  • Телефон/и за контакт: +359 82813962
Документи