Областна администрация - Смолян

Доставка на 45 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация – Смолян до приключване на отоплителен сезон 2017г./2018г. и отоплителен сезон 2018г./2019г.

Дата и час на публикуване: 2018-03-09 11:31:25
АОП номер: 01044-2018-0001 Статус: възложена

Предмета на доставката спада към стоките, определени по списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, а именно Постановление № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и възможността, която нормата на чл.79, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки дава на възложителите.

Индивидуален номер на процедурата: 0003499
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 71645.40 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09135100
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Ваклин Топов - Директор на Дирекция АПО, Ф и УС
  • Телефон/и за контакт: 0301 60156
Документи