СУ Христо Ботев Разград

Доставка на природен газ за нуждите на СУ Христо Ботев гр.Разград

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:14:05
АОП номер: 04399-2019-0001 Статус: възложена

Обекта, който е включен в обществената поръчка е сградата находяща се на ул. Дъбрава №2 в гр. Разград( включваща СУ "Христо Ботев" гр. Разград и обекти обособени по функционален/териториален принцип). На основание чл.21, ал.1 от ЗОП в прогнозната стойност са включени и всички плащания без ДДС, вкл. предвидените опции и последната е определена към дата на решението за нейното откриване. Стойностите и количествата са определени на база извършени доставки през предходен период, коригирани с евентуални промени в количеството или стойността им./чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП./ Общата прогнозна стойност на поръчката e 134926,16 лв. /сто тридесет и четири хиляди и деветстотин двадесет и шест лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС. Срок на договора: 48 /четиридесет и осем месеца, с начало на изпълнение от 01.01.2020 г. до 01.01.2024 г. Прогнозното количество е ориентировъчно-192160 куб. м..

Индивидуален номер на процедурата: 0005825
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 949365
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Стойчо Стефанов Стойчев
  • Телефон/и за контакт: 0879 060065
Документи