ПМГ Екзарх Антим I - град Видин

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, град Видин по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:03:46Последна промяна: 2019-03-15 15:56:42
АОП номер: 02722-2019-0001 Статус: отворена

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, град Видин по обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0004771
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 294362.75 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-11 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:04:34
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:04:58
 • Техничекса спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:05:35
 • Указания за подготовка на офертата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:06:20
 • Методика за определяне на комплексна оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:06:53
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:07:13
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:07:28
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 18:11:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097213532
  Удостоверено време: 22.03.2019 18:11:09
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 16:11:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 18:11:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097213533
  Удостоверено време: 22.03.2019 18:11:13
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 16:11:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 18:11:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097213535
  Удостоверено време: 22.03.2019 18:11:17
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 16:11:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на обособена позиция 3 (ОП3) "Доставка и монтаж на компютърно оборудване и периферия"

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2019-04-08 11:03:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098079567
  Удостоверено време: 08.04.2019 11:03:08
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2019 08:03:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на основание чл. 103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-07 10:57:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102265773
  Удостоверено време: 07.06.2019 10:57:44
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2019 07:57:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-08-27 12:05:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107654401
  Удостоверено време: 27.08.2019 12:05:03
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2019 09:05:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-08-29 10:45:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107723128
  Удостоверено време: 29.08.2019 10:45:15
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2019 07:45:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти и резултатите от оценяването на офертите съгласно чл.57, ал.2 и ал.3 от ППЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I”, град Видин по обособени позиции”, публикувана в РОП под уникален номер на поръчката № 02722-2019-0001.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-10 14:57:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108471337
  Удостоверено време: 10.09.2019 14:57:18
  Удостоверено време по UTC: 10.09.2019 11:57:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №4

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-10 14:57:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108471347
  Удостоверено време: 10.09.2019 14:57:25
  Удостоверено време по UTC: 10.09.2019 11:57:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №5 от заседание на комисията

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-20 14:29:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109026265
  Удостоверено време: 20.09.2019 14:29:10
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2019 11:29:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от дейността на комисията

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-20 14:29:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109026270
  Удостоверено време: 20.09.2019 14:29:14
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2019 11:29:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение избор на изпълнител

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-20 14:29:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109026277
  Удостоверено време: 20.09.2019 14:29:18
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2019 11:29:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори