ПГТТ ХРИСТО БОТЕВ град Смолян

Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ПГТТ ”Христо Ботев”, гр. Смолян

Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:24:59Последна промяна: 2018-10-26 11:24:12
ID номер: 9082410 Статус: затворена

Доставките, предмет на настоящата поръчка включват доставка по заявка на възложителя, в която се посочва количеството на заявеното гориво. Доставките следва да се извършват със специализиран транспорт на изпълнителя до ПГТТ”Христо Ботев”, гр. Смолян, ул. "Тракия"13. Превозните средства трябва да отговарят на изискванията на ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе. Транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Индивидуален номер на процедурата: 0004288
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Дренчева-Петрова
 • Телефон/и за контакт: 0301 6 45 40
Документи
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964397
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:13
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964399
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:16
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964402
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:18
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964410
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:19
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964414
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:21
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964417
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:23
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964420
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:26
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964421
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:29
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за срока на валидност на офертата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964424
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:31
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964425
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:33
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВO ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964427
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:35
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:26:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964428
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:26:37
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:26:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 11:29:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091964582
  Удостоверено време: 26.10.2018 11:29:02
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 08:29:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ПГТТ”Христо Ботев”, гр. Смолян“, открито с обява на директора на ПГТТ”Христо Ботев” № 2 от 26.10.2018г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: http://sop.bg/pgttsm-740/ - профил на купувача, за която обява на Портала за обществените поръчки e публикуванa информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код ID 9082410

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-16 11:33:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092631357
  Удостоверено време: 16.11.2018 11:33:30
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2018 09:33:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществени поръчки

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-03-25 11:48:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097278822
  Удостоверено време: 25.03.2019 11:48:00
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2019 09:48:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-03-25 11:48:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097278840
  Удостоверено време: 25.03.2019 11:48:06
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2019 09:48:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-03-25 11:48:09
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097278846
  Удостоверено време: 25.03.2019 11:48:09
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2019 09:48:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори