ПГТТ ХРИСТО БОТЕВ град Смолян

„Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ПГТТ”Христо Ботев”, гр. Смолян“

Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:14:31Последна промяна: 2020-02-11 16:17:57
АОП номер: 02648-2020-0001 Статус: отворена

Дизелово гориво за отопление-течно гориво Газьол за промишлени и комунални цели. 60000 литра(шестдесет хиляди) плос минус 30(тридесет) %. Качеството да съответства с изискванията на "Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол". Наливно гориво с произход ЕС със срок на годност по БДС. Предаването на стоката се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от представителите на продавача и купувача. Доставките ще се извършват периодично по писмени заявки от купувача, но не по-късно от 72 (седемдесет и два) часа от получаване на заявката.Зареждането се извършва в делнични работни дни в работно време от 9,,00 до 15,00 часа. Всяка фактура се придружава от приемо-предавателен протокол за доставка. Транспортните средства, с които се извършва доставката трябва да отговорят на условията за превоз на такива товари и да бъдат оборудвани с измервателни уреди, одобрени и контролирано от ДАСМ. Доставките се извършват на адрес гр. Смолян, ул. "Тракия"№13. Плащането си извършва по банкова сметка на продавача след представена фактура за доставка на гориво в срок до 20 (двадесет) дни. В цената на горивото се включват всички разходи, свързани с доставката включително и транспортните.

Индивидуален номер на процедурата: 0005991
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Дренчева-Петрова
  • Телефон/и за контакт: 030164540
Документи