ПГТ Проф. д-р Асен Златаров Пловдив

Доставка на гориво за отопление за нуждите на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр.Пловдив за отоплителни сезони 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 12:06:00
АОП номер: 02081-2019-0001 Статус: възложена

1. Наименование на стоката, предмет на поръчката: Гориво за отопление /дизелово гориво/ Шифър ЕКП 02141000042 2. Количество: 60 000 /шестдесет хиляди/ литра - (+/- 20%). Количествата са прогнозни и са на база потреблението на минал период, като крайният Купувач/Възложител/ ще ги усвоява според нуждите си, а крайният Продавач /Изпълнител/ приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на сделката не бъде изпълнен изцяло. 3. Качество: В съответствие с Наредбата за изискванията на качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с Постановление на Мин.съвет № 156/15.07.2003г., обнародвано в ДВ бр. 66/25.07.2003г. и нейните изменения и допълнения приети с ПМС 192/16.08.2015г., ПМС 222/13.09.2007 и посл. изменеия в ДВ №4 от 09.01.2018г. и БДС. 4. Място на предаване: Склад на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров", франко гр.Пловдив. 5. Срок на доставка: До 72 /седемдесет и два/ часа от писмена заявка (включително и по електронна поща). 6. Срок на договора: 3 /три/ години 7. Формиране на цената: Крайната цена е в български лева и е официалната цена на "Базови Борсови Цени на горивата" /ББц/ на сайта на "Софийска Стокова Борса" АД за хиляда литра без ДДС на Дизелово гориво /Шифър по ЕКП 02141000042/към датата на експедиция на горивото без отстъпка или надценка. Корекцията се прави от крайния Продавач /Изпълнител/, като цената се актуализира пропорционално на индекса на официалните цени към датата на експедиция на горивото. Цената включва стойността на стоката, транспортни разходи до складовата база на крайния Купувач /Възложител/, мита и налози на горивото. 8. Срок за плащане на цената: До 30 /тридесет/ календарни дни от датата на доставка въз основа на издадена фактура за доставените количества. 9. Начин на плащане: По банков път, по банкова сметка посочена от Продавача, след представяне на надлежно оформен комплект документи от страна на крайния Продавач /Изпълнител/, данъчна фактура - оригинал, екземпляр на двустранно подписан приемо-предавателен протокол между представители на крайните Продавач и Купувач с оказано точно количество за всяка отделна доставка, декларация за съответствие на качеството на доставеното гориво съгласно изискванията на "Наредба за изискванията за качеството на течните горива и начина на техния конвтрол". 10. Опаковка: Наливно, автоцистерни с различна товароносимост, оборудвани с необходимите сертифицирани устройства за измерване на количеството. 11. Произход и дата на производство: Р България, ЕС, производство 2019г., 2020г., 2021г., 2022г. 12. Начин на установяване на количеството: Измерване - в литри с пломбиран брояч. 13. Орган, удостоверяващ качеството и количеството на получаваната стока: Упълномощени представители на крайния Купувач /Възложител/ и крайния Продавач /Изпълнител/. В случай на спор - независима оторизирана българска организация. 14. Норма на товарене и други транспортни условия: Минималното количество за една заявка е 3000 /три хиляди/ литра. 15. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: Количествени и видими недостатъци - в момента на зареждането. За скрити недостатъци рекламациите се правят в срок до 3 /три/ дни след зареждането. 16. Неустойки: За забава и неизпълнение на задълженията по борсовия Договор, неустойката е в размер на 1% от стойността на неизпълнението.

Индивидуален номер на процедурата: 0005664
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Василева
  • Телефон/и за контакт: 032 262 563
Документи