ПГМСС Никола Йонков Вапцаров - с. Средище

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПГМСС „Н.Й.ВАПЦАРОВ” С.СРЕДИЩЕ, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

Дата и час на публикуване: 2019-01-15 18:01:35Последна промяна: 2019-01-15 18:01:03
АОП номер: 02743-2019-0001 Статус: възложена

Доставка на 1 /един/ брой нов колесен трактор за нуждите  на ПГМСС НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ - с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, който ще спомага в обучението на учениците на учлището. Минималните изисквания за доставката са посочени в техническата спецификация /Приложение №1/

Индивидуален номер на процедурата: 0004590
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Средище
Прогнозна стойност: 125000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16700000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Камен Неделчев
  • Телефон/и за контакт: 0888602978
Документи