ПГ по техника и строителство Василиевич Ломоносов Град Добрич

„Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“ гр. Добрич през учебната 2017/2018 година“

Дата и час на публикуване: 2017-08-25 11:49:48Последна промяна: 2017-08-25 11:49:36
Статус: удължена

РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Основание – настоящата обществена поръчка се провежда на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.
2. Вид на процедурата: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
3. Описание на поръчката: „Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“ гр. Добрич през учебната 2017/2018 година“
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ“- ДОБРИЧ
5. Финансиране: от бюджета на ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“- Добрич. Плащането се извършва в български лева, по банков път, в сметка, посочена от Изпълнителя, след представяне на фактура в оригинал, отговаряща на Закона за счетоводството, справка и протокол за приемане на услугата
6. Език и документация: Официален език е българският език. Всички действия следва да бъдат извършени и документите, съставени на български език.
7. Място на провеждане: град Добрич, ул. „Хан Тервел“ № 187, Професионална гимназия по механотехника и електротехника „М. В. Ломоносов“ – гр. Добрич.
8. Срок на валидност на офертите: не по – малко от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок на получаване на офертите.
9. Срок на изпълнение на услугата: от 15.09.2017 г. до 30.06.2018 г. / 180 учебни дни /

Индивидуален номер на процедурата: 0002744
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 46800.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60000000 (MF06)
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: гр. Добрич
 • Телефон/и за контакт: +359 58 605 315
Документи
 • Заповед ПГ по МТЕ

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-08-25 11:49:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073549093
  Удостоверено време: 25.08.2017 11:49:13
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2017 08:49:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-25 11:49:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073549098
  Удостоверено време: 25.08.2017 11:49:17
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2017 08:49:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предложения за полълване

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-25 11:49:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073549102
  Удостоверено време: 25.08.2017 11:49:22
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2017 08:49:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-09-01 13:12:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073729041
  Удостоверено време: 01.09.2017 13:12:02
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2017 10:12:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на срока

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-09-01 13:59:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073730609
  Удостоверено време: 01.09.2017 13:59:42
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2017 10:59:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори