ПГЕЕ Константин Фотинов-град Бургас

Двадесет и четири часова физическа охрана с имуществена отговорност за организация достъпа до училищен двор и сградата на ПГЕЕ „К. Фотинов“, Бургас

Дата и час на публикуване: 2015-12-07 14:05:14Последна промяна: 2015-12-07 16:28:08
ID номер: 9048624 Статус: затворена

С цел създаване организация за „Двадесет и четири часова физическа охранас имуществена отговорност за организация достъпа до училищен двор и сградата на ПГЕЕ „К. Фотинов“, Бургас“ е необходимо Изпълнителят да:

 1. Фирмата осигурява 24 часова охрана с материална отговорност, 7 дни в седмицата при нормална и екстремна обстановка:
 2. В учебни дни фирмата:
 • осигурява строг пропускателен и охранителен режим и ред;
 • регистрация, записване и идентификация на посетителите;
 • дава справки и информация на посетителите;
 • поддържане достъпа до входовете/изходите;
 • охрана и патрулиране;
 • разпознаване на опасности и рискове за безопасността;
 • дейности по заключването, контрол по заключването на вход/изход на обекта;
 • недопуска нерегламентирано проникване в обекта.
 • поемане на пълна имуществена отговорност от Изпълнителя за стойността на находящото се в училищния двор недвижимо имущество /съгласно изготвени списъци с описи на имуществото на ПГЕЕ „К.Фотинов“ /.
 • при нерегламентирано проникване в обекта или при констатиране на липса или вреда се възстановява стойността на липсващото /увредено имущество на ПГЕЕ „К.Фотинов“ – в срок до 14 дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, в който е посочен видът и стойността на липсата/вредата.

-  осигурява строг пропускателен и охранителен режим и ред в сградата на училището през времето както следва:

 при първа смяна на учебни занятия от 6:30 до13:00 ч.;

 при втора смяна от 12:30 до 19:00 ч.

- гарантира :

 • регистрация, записване и идентификация на посетителите;
 • справки и информация;
 • контролиране спазване заповедите за забрана тютюнопушене пред входа на сградата ихранене на определените места;
 • защита на собствеността на ПГЕЕ „К.Фотинов“;
 • поддържане достъпа до входовете и изходите;
 • охрана и патрулиране по етажите по време на учебни часове;
 • разпознаване на опасности и рискове за безопасността;
 • дейности по заключването, контрол по заключването на вход/изход на обектите;
 • безопасност на материали, суровини, машини и инструменти.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000463
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 43200.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79713000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-15 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи