СУ Петко Росен - Бургас

Покана с предмет на поръчката " Доставка на закуски".

Дата и час на публикуване: 2015-12-10 17:12:38Последна промяна: 2016-04-14 14:17:36
Статус: възложена

Покана с предмет на поръчката " Доставка на закуски".

Електронни документи преди - 29.03.2016г.

1. Решение за откриване на процедура - 09.12.2015г.

2. Публична покана -09.12.2015г.

3. Указние за участие -09.12.2015г.

4. Приложение -09.12.2015г.

5. Техинческа спецификация - 09.12.2015г.

6. Протокол на комисията - 16.12.2015г.

7. Решенеи на комисията за избор на изпълнител - 16.12.2015г.

8. Сключен договор - 18.12.2015г.

9. Информация за извършени плащания за периода - 31.01.2016г. - 29.02.2016г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000679
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 31156.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Г-ЖА ДЮЛГЕРОВА
  • Телефон/и за контакт: 0895 777 866