СУ Петко Росен - Бургас

Доставка, чрез периодични заявки на до 120 /сто и двадесет/ тона пелети от широколистна дървесина енергиен клас А1 за нуждите на СОУ „Петко Росен”-гр.Бургас за периода от 01.12.2014 г. до 01.12-2015 г.

Дата и час на публикуване: 2014-11-14 13:37:40Последна промяна: 2016-04-14 13:41:34
Статус: възложена

Доставка, чрез периодични заявки на до 120 /сто и двадесет/ тона пелети от широколистна дървесина енергиен клас А1 за нуждите на СОУ „Петко Росен”-гр.Бургас за периода от 01.12.2014 г. до 01.12-2015 г.

Електронни документи преди - 29.03.2016г.

1. Заповед за откриване на процедура - 14.11.2014г.

2. Публична покана - 14.11.2014г.

3. Приложение - 14.11.2014г.

4. Декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП - 14.11.2014г.

5. Технически указания - 14.11.2014г.

6. Указание за участие - 14.11.2014г.

7. Протокол на комисията - 25.11.2014г.

8. Решение на комисията за избор на изпълнител - 26.11.2014г.

9. Сключен договор - 05.12.2014г.

10. Информация за извършени плащания за периода - 15.12.2014г. - 17.03.2015г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000675
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 64800.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 090000000, 09100000, 09110000, 09111000, 09111400
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-24 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Г-ЖА ДЮЛГЕРОВА
  • Телефон/и за контакт: 0895 777 866