Пазари Изток ЕАД

Реконструкция на пазарна площадка пред бл. 58 в Студентски град

Дата и час на публикуване: 2017-05-16 17:10:37Последна промяна: 2017-05-16 17:07:21
Статус: възложена

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

- временно строителство, в т.ч.: изграждане на временна приобектова база (по преценка), осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, извозване и депортиране на строителни отпадъци, ликвидиране на временна база, почистване на строителна площадка;

- демонтажни работи;

- доставка на необходимите материали;

- СМР;

- изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;

- упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве;

- всички дейности по приемане на строежа;

- обезпечаване на гаранционната оотговорност и остраняване на проявени дефекти през гаранционния период.

Индивидуален номер на процедурата: 0002348
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 269500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Емил Диновски (технически въпроси); Иглика Панайотова
 • Телефон/и за контакт: 02/870 50 54
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 17:07:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070273608
  Удостоверено време: 16.05.2017 17:07:10
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 14:07:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към обявата за събиране на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 17:07:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070273610
  Удостоверено време: 16.05.2017 17:07:19
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 14:07:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 17:31:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070274369
  Удостоверено време: 16.05.2017 17:31:36
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 14:31:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Идеен проект за реконструкция

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 17:45:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070274708
  Удостоверено време: 16.05.2017 17:45:09
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 14:45:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол, съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 17:42:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071363697
  Удостоверено време: 16.06.2017 17:42:34
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2017 14:42:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка, сключен на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 10:47:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072579603
  Удостоверено време: 20.07.2017 10:47:14
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2017 07:47:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 - Техническа спецификация и приложения към нея

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 10:48:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072579720
  Удостоверено време: 20.07.2017 10:48:47
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2017 07:48:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 10:50:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072579786
  Удостоверено време: 20.07.2017 10:50:03
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2017 07:50:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката от Изпълнителя

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 10:50:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072579833
  Удостоверено време: 20.07.2017 10:50:56
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2017 07:50:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори