Пазари Изток ЕАД

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „Пазари Изток” ЕАД”

Дата и час на публикуване: 2015-07-06 17:00:00Последна промяна: 2016-10-21 14:52:32
ID номер: 9043583 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „Пазари Изток” ЕАД”. Ваучерите за храна са социална придобивка със специфичен данъчен статут. Те са вид ценни книжа, които се предоставят от работодателя на работниците и служителите като допълнение към месечното им възнаграждение. Използват се като разплащателно средство в търговски обекти за хранителни стоки и заведения за обществено хранене, които са сключили договор с оператора на ваучерите. Ваучерната система улеснява значително заетите лица и спомага за ефективно протичане на стопанската дейност. Основната цел на обществената поръчка е да се осигури навременно отпечатване и своевременна доставка на ваучерите за храна. Специфичната цел на поръчката е да бъде избрана оферта с най-ниска предложена цена за отпечатването и доставката на ваучери, което ще осигури ефективно и целесъобразно разходване на финансовите средства, както и оптимизация на разходите на „Пазари Изток” ЕАД. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 /дванадесет/ месеца от влизане в сила на договора. Срокът на договора за възлагане на обществената поръчка може да се удължи по изключение при условията и по реда на чл. 43, ал. 2, т. 5 от ЗОП .

Индивидуален номер на процедурата: 0001409
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 38000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-07-06 17:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-06 17:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 17:00:00
 • Съобщение за възстановяване на гаранции за участие

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 14:50:55
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 14:50:55
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 14:50:55
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 14:50:55