ОУ Никола Йонков Вапцаров - Ботевград

Доставка на пакетирани закуски за учениците от І до ІV клас на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Ботевград”

Дата и час на публикуване: 2021-02-01 18:24:34
Статус: затворена

Доставка на пакетирани закуски за учениците от І до ІV клас на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Ботевград”.

Код по общия терминологичен речник (CPV):

55524000 – Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

Не се предвиждат обособени позиции.

Подробно описание на предвидените дейности се съдържа в раздел техническа спецификация към настоящите указания.

Индивидуален номер на процедурата: 0006651
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ботевград
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Николай Василев Миков
  • Телефон/и за контакт: 0878128056
Документи