ОУ Св. Св. Кирил и Методий град Ловеч

Периодични доставки на прогнозно количество 100 000 л.гориво за зареждане на училищни автобуси за период от 4 години. 2.Прогнозно количество 80 000 л. гориво за отопление на училищната сграда , за период от 4 години

Дата и час на публикуване: 2017-03-16 14:58:38
АОП номер: 03880-2017-0001 Статус: възложена

1.Периодични доставки на прогнозно количество 100 000 л.гориво за зареждане на училищни автобуси за период от 4 години. 2.Прогнозно количество 80 000 л. гориво за отопление на училищната сграда , за период от 4 години. Горивата да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива ,условята,реда и начина за технически контрол,приета с ПМС №156 /15.07.2003г.При всяка доставка на горивото за отопление следва да има контролна проба.Крайният продавач/изпълнител/носи отговорност за вреди,произтекли от некачествени горива.Количествата горива за отопление да бъдат доставени по периодични заявки до 3/три/ дни след подадена заявка от страна на купувача в рамките на 4/четири/ години плюс -минус 10% до достигане на посочените количества. При зареждане с гориво на училищните автобуси да има бензиностанции снабдени с устройства за безналично плащане ,разположени на територията на град Ловеч.

Индивидуален номер на процедурата: 0002107
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ловеч
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи