ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

„Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна за календарната 2020 година”

Дата и час на публикуване: 2019-12-06 12:44:05Последна промяна: 2019-12-06 12:43:58
ID номер: 9095127 Статус: възложена

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява се провежда на основание Глава двадесет и шеста (чл.186 -194), във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурата е открита със Заповед № РД- 07-69 от 06.12.2019г. на Директора на ОУ“Свети свети Кирил и Методий“-Варна и Обява от 06.12.2019г., публикувани в профила на купувача на страницата на Възложителя

Индивидуален номер на процедурата: 0005795
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 42000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-18 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Владимир Николов Николов
  • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи