ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

„Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в ІІІ и VІІ клас на ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2018/2019 год. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „БГ Учебник“ ЕООД Обособена позиция №6: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“ Обособена позиция №7: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство “АРХИМЕД 2“ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2018-07-26 13:14:42Последна промяна: 2018-07-26 13:14:30
ID номер: 9078918 Статус: възложена

Мотиви за избор на реда за провеждане на настоящата обществена поръчка:

Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя.

Учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Съгласно чл. 160, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното възпитание, Министърът на образованието и науката със заповед одобрява всички проекти на учебници и на учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, разработени са въз основа на утвърдените програми и са приложими в практиката. Съгласно чл. 7 ал.4 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти не може да се ползват учебници и учебни комплекти, който не са одобрени.  Със заповед № РД 09-1480/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък на учебници и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 г в ІІІ и VІІ клас .

 

Съгласно чл. 164, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет.

Съгласно Решение на ПС (протокол №11/25.07.2018г.) за избор на  учебници, които ще се използват през учебната 2018/2019г. в ІІІ и VІІ клас, съгласувано с Обществения съвет, издателствата от които ще бъдат закупени учебници са:„Анубис- Булвест” ООД, „Просвета- София“  АД ,„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД, „Бит и техника” ООД, „АРХИМЕД 2“ ЕООД и  “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“ и „БГ Учебник“ ЕООД.

 

Предвид факта, че възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт е законосъобразно провеждането на процедурата по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Поканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебниците и учебните комплекти-предмет на настоящата поръчка.

Офертите се приемат в канцеларията на ОУ„Свети свети Кирил и Методий”-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 19 всеки делничен ден от 27.07.2018 до 02.08.2018 г. от 9:30 до 15:00 ч.

Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 13:00 ч. на 03.08.2018 г. в стая № 101 на ОУ„Свети свети Кирил и Методий”-Варна.

Индивидуален номер на процедурата: 0003977
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 30468.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-02 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Владимир Николов
 • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 13:27:32
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088821767
  Удостоверено време: 26.07.2018 13:27:32
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 10:27:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 13:27:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088821768
  Удостоверено време: 26.07.2018 13:27:34
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 10:27:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателства

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 13:27:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088821757
  Удостоверено време: 26.07.2018 13:27:27
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 10:27:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:02:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089308775
  Удостоверено време: 03.08.2018 14:02:39
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 11:02:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Обособена позиция №1: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Просвета – София“ АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:08:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089309216
  Удостоверено време: 03.08.2018 14:08:59
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 11:08:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Обособена позиция №2: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:09:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089309220
  Удостоверено време: 03.08.2018 14:09:02
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 11:09:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Обособена позиция №3: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:09:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089309225
  Удостоверено време: 03.08.2018 14:09:05
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 11:09:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Обособена позиция №4: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Бит и техника” ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:09:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089309227
  Удостоверено време: 03.08.2018 14:09:07
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 11:09:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Обособена позиция №5: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „БГ Учебник“ ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:09:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089309230
  Удостоверено време: 03.08.2018 14:09:10
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 11:09:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Обособена позиция №6: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:09:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089309238
  Удостоверено време: 03.08.2018 14:09:12
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 11:09:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Обособена позиция №7: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство “АРХИМЕД 2“ ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:09:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089309242
  Удостоверено време: 03.08.2018 14:09:15
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 11:09:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори