ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

„Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2018/2019 год. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „СКОРПИО ВИ“ ЕООД Обособена позиция №6: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“

Дата и час на публикуване: 2018-02-21 16:20:10Последна промяна: 2018-02-21 16:20:05
ID номер: 9073186 Статус: затворена

Правно основание за провеждане на поръчката: чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

 

Мотиви за избор на реда за провеждане на настоящата обществена поръчка:

Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя.

Учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Съгласно чл. 160, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното възпитание, Министърът на образованието и науката със заповед одобрява всички проекти на учебници и на учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, разработени са въз основа на утвърдените програми и са приложими в практиката. Съгласно чл. 7 ал.4 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти не може да се ползват учебници и учебни комплекти, който не са одобрени.  Със заповед № РД 09-39/16.01.2018 г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък на учебници и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 г.

 

Съгласно чл. 164, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет.

Съгласно Решения на ПС (протоколи №5/05.03.2015г., №13/01.09.2016г., №09/09.03.2017г., №14/18.08.2017г. и №3/15.02.2018г.) за избор на  учебници, които ще се използват през учебната 2018/2019г., съгласувано с Обществения съвет, издателствата от които ще бъдат закупени учебници са:„Анубис- Булвест” ООД, „Просвета- София“  АД ,„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД, „Бит и техника” ООД, „СКОРПИО ВИ“ ЕООД и  СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“

 

Предвид факта, че възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт е законосъобразно провеждането на процедурата по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Поканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебниците и учебните комплекти-предмет на настоящата поръчка

Поръчката на учебници и учебни комплекти за ІІІ и VІІ клас ще бъде направена след приключване на процедурата по оценяване и одобряване на учебниците и учебните комплекти, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката.

 

Обща прогнозна стойност на поръчката: 14771,03лв. (четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и три ст.) с ДДС

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003381
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 14771.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-06 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Владимир Николов
 • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи
 • Покана по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 16:20:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078082940
  Удостоверено време: 21.02.2018 16:20:28
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 14:20:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 16:20:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078082942
  Удостоверено време: 21.02.2018 16:20:31
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 14:20:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 16:20:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078082947
  Удостоверено време: 21.02.2018 16:20:33
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 14:20:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция № 4

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 16:20:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078082951
  Удостоверено време: 21.02.2018 16:20:36
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 14:20:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция № 5

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 16:20:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078082953
  Удостоверено време: 21.02.2018 16:20:38
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 14:20:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция № 6

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 16:20:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078082955
  Удостоверено време: 21.02.2018 16:20:40
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 14:20:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 16:20:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078082932
  Удостоверено време: 21.02.2018 16:20:22
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 14:20:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 16:20:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078082938
  Удостоверено време: 21.02.2018 16:20:25
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 14:20:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмо до издателства

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-03-09 12:06:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078571162
  Удостоверено време: 09.03.2018 12:06:38
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2018 10:06:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-09 12:11:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078571495
  Удостоверено време: 09.03.2018 12:11:07
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2018 10:11:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори